3a MyGPM

MyGPM е cloud сервис за сметководствена и деловна евиденција.

Cloud системот обезбедува функционалност независно од локацијата, неопходна е фиксна или мобилна конекција на интернет и инсталиран програм на десктоп или лаптоп компјутер.

Создаден е за карактеристиките и законските потреби на македонскиот сметководствен систем.

Сите модули: финансии, материјално, плати, основни средства, кадровска евиденција, благајна, производство и трезор (како и специјалните транспорт и текстил) се интегрирани во една целина.

Компаративни предности на MyGPM се функционалноста, сеопфатноста, едноставноста, брзината, подршката и брзата реакција на законските измени.

Убавината да биде целосна, цената е посебно избрана да ги покрива трошковите но да не го оптоварува буџетот на корисникот.

Инфо-Софт

Специјализирана софтверска фирма присутна на домашниот и странскиот пазар на софтвер за десктоп и мобилни платформи, Windows, Android i iOS

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

Контакт